Ogólnopolski Konkurs Nalewek – Wysowa 2017 odbędzie się podczas Jubileuszowego X Rykowiska Winiarzy – Wysowa 2017.
Informacje o zlocie i konkursach na forum:
Ogłoszenie o Ogólnopolskim Konkursie Nalewek – Wysowa 2017
Ogłoszenie o Rykowisku Wysowa 2017
Konkurs o tytuł Króla Kreminalistów – WYSOWA 2017
Konkursy Cysorskie – X Rykowisko WYSOWA 2017

VIII Ogólnopolski Konkurs Nalewek – Wysowa 2017
R E G U L A M I N

§ 1
VIII Ogólnopolski Konkurs Nalewek, zwany dalej konkursem, organizowany jest przez Stowarzyszenie Winiarzy i Miodosytników Polskich (SWiMP) reprezentowanym przez Zarząd Stowarzyszenia, zwanym dalej Organizatorem, we współpracy z organizatorami X Rykowiska Winiarzy – Wysowa 2017 reprezentowanymi przez Jana Łopacińskiego zwanymi dalej Współorganizatorem.

§ 2
Jury konkursu składa się z pięciu osób: trzy osoby, w tym Przewodniczącego, wyznacza Organizator, dwie osoby wyznacza Współorganizator.

§ 3
1. Uczestnikiem konkursu może być każdy wytwarzający amatorsko nalewki w warunkach domowych, bez przeznaczenia komercyjnego.

2. Butelka z nalewką powinna być oznaczona za pomocą etykiety zawierającej następujące dane: nazwę (pochodzącą od głównego lub dominującego składnika, np. wiśniowa, miętowa, ziołowa, korzenna) i rocznik, imię i nazwisko autora (nie podajemy nicka z forum SWiMP), kategorię określona zgodnie z § 4 ust 1 niniejszego Regulaminu oraz oznaczenie zawartości cukru (wytrawna, półsłodka, słodka). W załączniku do Regulaminu wzór etykiety

3. Trunki w niewłaściwie oznaczonych butelkach, o niewłaściwej pojemności lub o zawartości innej niż określonej na etykiecie będą wyłączone z Konkursu.

4. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie Organizatorom nalewki w wyznaczonym terminie w ilości co najmniej 0,2 litra.

5. Ustanawia się limit co do ilości wystawianych nalewek dla jednego wystawiającego na 2 szt. w każdej kategorii.

6. Uczestnik przystępujący do konkursu akceptuje w całości niniejszy Regulamin.

§ 4
1. Nalewki oceniane są w następujących kategoriach konkursowych:
1) owocowe,
2) pozostałe.

2. Przewodniczący jury może ograniczyć lub rozszerzyć kategorie.

3. Członkowie jury mogą być uczestnikami konkursu z prawem wystawienia jednej nalewki w każdej kategorii lecz bez prawa otrzymania nagród.

§ 5
Butelki z nalewkami przeznaczonymi na konkurs są opakowywane przed konkursem w sposób uniemożliwiający ich identyfikację, numerowane i w ten sposób zapisywane w arkuszach konkursowych oraz protokole konkursowym.

§ 6
1. Komisja konkursowa dokonuje oceny na arkuszach konkursowych zgodnie z następującym systemem punktowym:
Klarowność (0-1): Pochmurna – 0, Kryształ – 1
Kolor (0-2): Słaby – 0, Prawidłowy – 1, Piękny – 2
Aromat (0-2): Słaby – 0, Prawidłowy – 1, Wyjątkowy – 2
Bukiet (0-2): Słaby – 0, Prawidłowy – 1, Wyjątkowy – 2
Moc (0-1): Za niska/Za wysoka – 0, Normalna – 1
Kwasowość(0-1): Za niska/Za wysoka – 0, Normalna – 1
Cukier (0-1): Za niski/Za wysoki – 0, Normalny – 1
Równowaga (0-2): Brak – 0, Poprawna – 1, Zachowana – 2
Koniec (0-2): Słaby – 0, Złożony – 1, Bardzo długi – 2
Wrażenie (0-2): Nie podoba się – 0, Podoba się – 1, Bardzo się podoba – 2
Podsumowanie (0-4): Słaba – 0, Średnia – 1, Dobra – 2, Bardzo Dobra – 3, Doskonała – 4

2. Wyniki są uśredniane, następnie przeliczane są na Skalę Amerykańską SA (50-100), zgodnie z następującym wzorem:
SA = liczba punktów x 2,5 + 50

3. Po zakończeniu konkursu oraz obliczeń zostanie sporządzony protokół, który musi zawierać następujące informacje:
– imienną listę zwycięzców poszczególnych kategorii,
– nazwy nalewek oraz rocznik,
– ilość zdobytych punktów,
– określenie przyznanego medalu.

§ 7

1. Nagrodami w poszczególnych kategoriach są dyplomy oraz znaki nazwane medalami, których zwycięzcy mają prawo używać do oznaczania butelek ze zwycięską nalewką danej partii wyrobu.

Medale przyznaje się w zależności od ilości zdobytych punktów:
Przy ocenie 80,00 – 84,99 SA Medal Brązowy
Przy ocenie 85,00 – 89,99 SA Medal Srebrny
Przy ocenie 90,00 – 94,99 SA Medal Złoty
Przy ocenie 95,00 – 100 SA Wielki Złoty Medal – Nalewka Doskonała

2. W określonej kategorii lub kategoriach organizator/organizatorzy Konkursu mogą ufundować nagrodę/nagrody rzeczowe: 1 miejsce w kategorii – bon o nominale 200 zł., 2 miejsce w kategorii – 5 litrów miodu. Zastrzega się inny podział nagród.

3. Jury może uhonorować najbardziej twórczą nalewkę.

§ 8
W przypadku sytuacji spornych wszelkie wątpliwości rozstrzyga Przewodniczący jury.