Tekst jednolity Statutu po zmianach wprowadzonych na Walnym Zebraniu Członków w dniu 17 06 2017 r.

 STATUT STOWARZYSZENIA WINIARZY I MIODOSYTNIKÓW POLSKICH

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA, OBSZAR DZIAŁANIA, SIEDZIBA I CHARAKTER PRAWNY

PAR 1

 1. Stowarzyszenie Winiarzy i Miodosytników Polskich, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym oraz trwałym zrzeszeniem twórców i pasjonatów wytwarzania win, miodów pitnych, nalewek oraz piwa.
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
 3. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

PAR 2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Stowarzyszenie może działać także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, o ile realizuje cele określone w § 7.
 3. Siedzibą Stowarzyszenia są Kujakowice Dolne.

PAR 3

Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7.04.1998 r. prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2001 r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. nr 96, poz. 873 z pózn. zm.) oraz statutu.

PAR 4

Stowarzyszenie może być członkiem regionalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych związków i stowarzyszeń mających podobne cele.

PAR 5

 1. Wzór godła, barw oraz znaków organizacyjnych Stowarzyszenia określa uchwała Walnego Zebrania Członków.
 2. Wzory godła, barw i znaków organizacyjnych Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

PAR 6

Stowarzyszenie używa godła, barw, pieczęci oraz znaków organizacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

PAR 7

 1. Stowarzyszenie działa na rzecz ogółu społeczności.
 2. Celem Stowarzyszenia jest propagowanie i upowszechnianie winiarstwa, miodosytnictwa, nalewkarstwa i piwowarstwa.

PAR 8

 1. Stowarzyszenie, realizując cele określone w § 7, opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Jeżeli realizacja statutowych celów tego wymaga, Stowarzyszenie do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
 2. Realizując założone cele Stowarzyszenie:
 3. a) wspomaga członków Stowarzyszenia w ich działalności,
 4. b) stwarza dogodne warunki do rozwoju idei domowego winiarstwa, miodosytnictwa i piwowarstwa oraz upowszechnia wiedzę w tym zakresie,
 5. c) organizuje zloty i spotkania członków i sympatyków Stowarzyszenia, a także kursy oraz seminaria,
 6. d) organizuje konkursy oraz zawody dla winiarzy, miodosytników i piwowarów,
 7. e) upowszechnia wiedzę na temat rodzajów win i regionów winiarskich na świecie
 8. f) wspiera i prowadzi prace mające na celu poznanie i uzupełnienie wiedzy dotyczącej historii warunków produkcji i sposobów konsumpcji alkoholu na ziemiach polskich,
 9. g) gromadzi informacje, źródła i wiedzę związane z jego działalnością,
 10. h) upowszechnia informacje w zakresie kulinarnego wykorzystania wina,
 11. i) propaguje wiedzę w zakresie uprawy winorośli,
 12. j) wspiera działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego,
 13. k) propaguje rozwój turystyki i krajoznawstwa,
 14. l) dba o wysoki poziom etyczny członków,
 15. m) upowszechnia wiedzę w zakresie szkodliwości spożywania alkoholu oraz wspiera działania zwalczające alkoholizm,
 16. n) wspiera przedsięwzięcia mające na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu i struktury spożycia napojów alkoholowych,
 17. o) propaguje wysoką kulturę spożywania alkoholu i zwyczajów temu towarzyszących,
 18. p) współdziała z innymi organizacjami społecznymi, a także z właściwymi organami samorządu terytorialnego oraz administracji publicznej.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

PAR 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. a) zwyczajnych,
 2. b) wspierających,
 3. c)

PAR 10

Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe oraz zostaną przyjęte w poczet członków przez Zarząd.

PAR 11

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. a) uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia
 2. b) uczestniczenia w Walnych Zebraniach Członków,
 3. c) czynnego i biernego prawa wyborczego, o ile mają pełną zdolność do czynności prawnych,
 4. d) uczestniczenia w organizowanych przez Stowarzyszenie spotkaniach, zjazdach i konferencjach,
 5. e) korzystania z informacji, źródeł i wiedzy będących w posiadaniu Stowarzyszenia,
 6. f) używania nazwy, godła, barw i znaków organizacyjnych Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
 7. g) zgłaszania postulatów i wniosków wobec organów Stowarzyszenia,
 8. h) pomocy organów Stowarzyszenia w zakresie jego statutowych zadań,
 9. i) korzystania z majątku rzeczowego Stowarzyszenia na zasadach określonych przez Zarząd,
 10. j) otrzymywania informacji o działalności Stowarzyszenia,
 11. k) odwołania się od decyzji władz Stowarzyszenia, jeżeli statut tak stanowi.

PAR 12

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. a) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 2. b) regularne opłacanie składek członkowskich do końca kwietnia każdego roku, za ten rok kalendarzowy,
 3. c) aktywny udział w działalności Stowarzyszenia,
 4. d) pomoc innym członkom Stowarzyszenia w zakresie działalności statutowej.

PAR 13

 1. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne, które złożą pisemną deklarację, zapłacą wpisowe oraz zostaną przyjęte w poczet członków przez Zarząd.
 2. Członkowie wspierający mają prawo:
 3. a) uczestnictwa z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków przez upoważnionych przedstawicieli,
 4. b) zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia,
 5. c) korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd.
 6. Do obowiązków członków wspierających należą:
 7. a) przestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia,
 8. b) regularne opłacanie składek,
 9. c) udzielanie Stowarzyszeniu pomocy w realizacji jego statutowych zadań.

PAR 14

 1. Członkami Honorowymi stowarzyszenia mogą być osoby szczególnie zasłużone w urzeczywistnianiu celów stowarzyszenia.
 2. Godność Członka Honorowego nadaje Walne Zebranie Członków.
 3. Członkowie Honorowi posiadają wszystkie prawa członków zwyczajnych z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 4. Członkowie Honorowi będący jednocześnie członkami zwyczajnymi posiadają czynne i bierne prawo wyborcze.
 5. Członkowie Honorowi są zwolnieni z obowiązku opłacania składek.

PAR 15

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa wskutek:
 2. a) złożenia Zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze Stowarzyszenia,
 3. b) skreślenia z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku opóźnienia w płatności składki członkowskiej,
 4. c) skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków w razie rażącego naruszenia prawa lub statutu,
 5. d) rozwiązania Stowarzyszenia,
 6. e) śmierci członka zwyczajnego albo honorowego lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.
 7. Od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków przysługuje członkowi prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 14 dni od daty otrzymania uchwały.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

PAR 16

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 2. a) Walne Zebranie Członków,
 3. b) Zarząd,
 4. c) Komisja Rewizyjna
 5. Kadencja wybieralnych władz Stowarzyszenia trwa 3 lata. Kadencja członków poszczególnych władz stowarzyszenia jest wspólna. Kadencja kończy się, a w konsekwencji mandaty członków władz organów Stowarzyszenia wygasają, z dniem odbycia Zwyczajnego Sprawozdawczo-Wyborczego Walnego Zebrania Członków.
 6. Zarząd oraz Komisja Rewizyjna są zobowiązane do składania sprawozdań ze swej działalności na każdym Zwyczajnym Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków.
 7. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez 4 kolejne kadencje.
 8. Do władz Stowarzyszenia mogą być wybierani wyłącznie jego członkowie posiadający bierne prawo wyborcze.

PAR 17

 1. Uchwały wszystkich Władz Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym lub tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Statutu oraz obowiązujących przepisów.
 2. Pełnomocnictwa do głosowania należy sporządzić w formie pisemnej, z własnoręcznym podpisem osoby udzielającej pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo przekazuje się osobie umocowanej osobiście, w formie listownej lub drogą elektroniczną w formie skanu.

PAR 18

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.
 2. Walne Zebranie Członków mogą być:
 3. a) Zwyczajne Sprawozdawczo Wyborcze Walne Zebranie Członków odbywające się raz w roku – do 30 lipca każdego roku kalendarzowego, oraz
 4. b) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, odbywające się w razie potrzeby;
 5. Walne Zebranie Członków może być zwoływane przez Zarząd:
 6. a) z własnej inicjatywy,
 7. b) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 8. c) na wniosek 1/3 ogółu członków,
 9. Walne Zebranie Członków może odbywać się w siedzibie Stowarzyszenia lub dowolnym innym miejscu na terenie Polski.
 10. Zawiadomienia o zwołaniu Walnego Zebrania Członków, zawierające co najmniej termin i miejsce zebrania oraz planowany porządek obrad, będą przesyłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez członka, co najmniej na 14 dni przed terminem odbycia Zebrania. Na uprzednie pisemne żądanie członka zawiadomienia będą przesyłane listem poleconym na podany przez niego adres.
 11. W razie niezwołania przez Zarząd Walnego Zebrania Członków w terminie określonym w § 18 ust. 2 pkt. a) lub w terminie 1 miesiąca od daty wpłynięcia wniosku o jego zwołanie zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. b) lub c), Walne Zebranie Członków może zostać zwołane przez Komisję Rewizyjną, a w wypadku gdy z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania Członków wystąpiła 1/3 ogółu członków – przez tych członków.
 12. Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie jest prawomocne przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, a zwołane w drugim terminie jest prawomocne bez względu na liczbę obecnych członków.
 13. W przypadku, gdy Walne Zebranie Członków zwołane w pierwszym terminie jest nieprawomocne ze względu na brak co najmniej połowy ogólnej liczby członków, to Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie odbywa się w tym samym dniu, 15 minut po pierwszym terminie.

PAR 19

 1. Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.
 2. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:
 3. a) uchwalanie programów i planów działalności Stowarzyszenia,
 4. b) wybór Prezesa oraz poszczególnych Członków Zarządu,
 5. c) wybór członków Komisji Rewizyjnej,
 6. d) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
 7. e) udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu,
 8. f) nadawanie godności Członka Honorowego,
 9. g) podejmowanie uchwał o zmianie Statutu lub rozwiązaniu Stowarzyszenia,
 10. h) ustalanie wysokości opłaty wpisowej oraz składek członkowskich, a także sposobu ich opłacania,
 11. i) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Członków,
 12. j) zatwierdzanie barwy, znaków organizacyjnych oraz godła Stowarzyszenia,
 13. k) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia.
 14. Walne Zebranie Członków może w każdym czasie odwołać cały Zarząd, Komisję Rewizyjną lub poszczególnych ich członków przed upływem kadencji.

PAR 20

 1. Zarząd liczy od 2 członków do 3 członków, wybieranych na poszczególne stanowiska przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd składa się z Prezesa, Sekretarza i Skarbnika.
 3. W przypadku gdy zarząd liczy 2 członków, funkcje Sekretarza i Skarbnika sprawuje jedna osoba.
 4. PAR 21
 5. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
 6. Zarząd podejmuje uchwały w obecności większości liczby członków.

PAR 22

Do zadań Zarządu należy kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków, a w szczególności:

 1. a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 2. b) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 3. c) uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
 4. d) przyjmowanie nowych członków,
 5. e) skreślanie członków z powodu zaległości w opłacaniu składek członkowskich lub rażącego naruszenia prawa lub statutu;
 6. f) przyznawanie nagród i wyróżnień,
 7. g) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 8. h) składanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
 9. i) uchwalanie regulaminów oraz Komitetów Organizacyjnych organizowanych przez Stowarzyszenie imprez.

PAR 23

 1. Komisja Rewizyjna składa się od 2 członków do 3 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie Przewodniczącego oraz Sekretarza.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem Zarządu.
 4. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb.
 5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

 

 1. a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,
 2. b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności Stowarzyszenia, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
 3. c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 4. d) stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi,
 5. e) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli mogą one spowodować nieprawidłowości w działalności Stowarzyszenia,
 6. f) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem, statutem lub istotnymi interesami Stowarzyszenia działań Zarządu.

PAR 24

 1. W przypadku odwołania, rezygnacji, śmierci lub skreślenia z listy członków Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz Stowarzyszenia uzupełniany jest spośród listy niewybranych kandydatów do danej władzy, wg kolejności uzyskanych głosów na ostatnim Zwyczajnym Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu Członków.
 2. Jeżeli brak jest niewybranych kandydatów, którzy mogliby uzupełnić skład Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, organ taki działa nadal w pomniejszonym składzie, o ile liczba członków tego organu wynosi min. dwóch członków.
 3. Jeżeli liczebność Zarządu w trakcie kadencji spadnie poniżej dwóch członków, Komisja Rewizyjna zobowiązana jest do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, celem uzupełnienia składu Zarządu;

 

 

ROZDZIAŁ V

NAGRODY I KARY

PAR 25

 1. Za aktywny udział w realizacji celów Stowarzyszenia mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.
 2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień oraz nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK STOWARZYSZENIA, REPREZENTACJA STOWARZYSZENIA

PAR 26

 1. Na majątek Stowarzyszenia składają się nieruchomości, ruchomości oraz prawa.
 2. Przychody Stowarzyszenia w szczególności stanowić mogą:
 3. a) składki członkowskie i wpisowe,
 4. b) darowizny, spadki i zapisy,
 5. c) dotacje i subwencje,
 6. d) środki z ofiarności publicznej,
 7. e) podatki przekazane przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych,
 8. f) środki z programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,
 9. g) dochody z majątku Stowarzyszenia,
 10. h) dochody z działalności gospodarczej.

PAR 27

 1. Stowarzyszenie może podjąć działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 2. Podjęcie działalności gospodarczej wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków i może nastąpić po wpisie Stowarzyszenia do Rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PAR 28

Dochód Stowarzyszenia może zostać przeznaczony jedynie na cele i działania określone w statucie.

PAR29

 1. Do ważności oświadczenia woli w zakresie nabywania praw lub zaciągania zobowiązań wymagane jest współdziałanie co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa.
 2. Rozporządzenie majątkiem Stowarzyszenia o wartości przekraczającej 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków.

PAR 30

Zabrania się:

 1. a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków jego organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z postanowień statutu,
 4. d) zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU, ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

PAR 31

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

PAR 32

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie Członków określa tryb likwidacji oraz cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia.